Selamat Datang

Sistem Proses Perkhidmatan (ePROPER)

Sistem ePROPER merupakan sistem yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) bagi membolehkan Ketua Jabatan di semua peringkat agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk memperakukan secara dalam talian bagi urusan perkhidmatan yang berkaitan dengan Pengesahan Pelantikan Tetap (PPT), Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP), Pelanjutan Tempoh Percubaan (PTP) dan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) kepada SPP.

Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 5 Tahun 2018 'Pelaksanaan Sistem ePROPER', Manual Pengguna Sistem ePROPER dan Borang Pendaftaran ID Pengguna Sistem ePROPER boleh dimuat turun di sini.

The ePROPER System is a system developed by the Education Services Commission to enable the Head of Department at all level of the agencies under the Ministry of Education Malaysia (MOE) and Ministry of Higher Education to approve via online matters relating to Confirmation of Appointment, Confirmation In Service, Extension of Probation Period and Conferment of Pensionable Status.

Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 5 Tahun 2018 'Pelaksanaan Sistem ePROPER', Manual Pengguna Sistem ePROPER and Borang Pendaftaran ID Pengguna Sistem ePROPER can be download here.

Log Masuk Sistem


Contoh: 830101012001
atau Lupa Kata Laluan