Sistem ePROPER merupakan sistem yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) bagi membolehkan Ketua Jabatan di semua peringkat agensi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memperakukan secara dalam talian bagi urusan perkhidmatan yang berkaitan dengan Pengesahan Pelantikan Tetap (PPT), Pelanjutan Tempoh Percubaan (PTP), Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP) dan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) kepada SPP.

The ePROPER System is a system developed by the Education Services Commission to enable the Head of Department at all level of the agencies under the Ministry of Education Malaysia (MOE) to approve via online matters relating to Confirmation of Appointment, Confirmation In Service, Extension of Probation Period and Conferment of Pensionable Status.


Log Masuk Sistem


Contoh: 830101012001
atau Lupa Kata Laluan